Wednesday, March 20, 2013

Dinesh Upadhyaya’s Pencil Stuffing World Record in Iran’s blog websiteOne of Persian record blog website mentioned Dinesh Shivnath Upadhyaya’s pencil stuffing world record.
 

1389/11/23در دسته: دست آوردهای شگفت انگیز
دینش شیونات اوپادهیایا ( Dinesh Shivnath Upadhyaya ) معلم هندی در شهر بمبئی توانست بدون کمک ۹۲ مداد را برای بیش از نیم دقیقه در دهان خود نگه دارد و رکورد،نگه داشتن بیشترین مداد در دهان را از آن خود کند.
دینش شیونات اوپادهیایا :: Dinesh Shivnath Upadhyaya
وی برای این کار از مدادهای قرمز رنگ شماره ۲ با نام تجاری ناتراج( Natraj ) استفاده کرد که پرفروش ترین مداد در هند می باشد.
وی در کانال یوتیوب خود نوشته است که رسانه های غربی به وی لقب بببب( Maximouth ) داده اند.

No comments:

Post a Comment